سوختن همیشه به خاطر داغ یک عزیز، خیانت یک رفیق یا شکست یک عشق نیست.

سوختن گاهی به خاطر اعتماد به رنگ آبی شیر توالت است!!!