روز ایموجی داریم ولی روز پسر نداریم!!!

:):

شاید بخاطر این باشه که همه پسرا مَردن!!!