فکر کنم روز قیامت خدا بیاد به من بگه عععع بیا جلوتر!

توهم بنده من بودی؟؟

اصن ندیدمت ):