حدود دوماه نبودم!

یه نفر نیومد بگه خرت به چند من؟

البته فقط یه نفر اومد گفت خرت به چند من!

خلاصه میدونم مهم نیَ!

ولی زندم!