من هر سری اعلامیه گربه یا سگ گمشده میبینم، 

شمارشو سیو میکنم تلگرام نگاه میکنم 

اگه داف بود میرم سر کوچشون میشینم 

ببینم چه خاکی میتونم به سر بریزم

#واقعی🤣