‏وقتی دختر گریه میکنه بغلش کنید بگید نترس من اینجام..

‏اگه گریه نمیکرد بخوابونید زیر گوشش تا گریش بگیره بعد بگید گریه نکن من اینجام..😁