یادش بخیر! ):

یه دوست دختر داشتم انقدر زشت بود تاکسی سوارش نمیکرد!

ینی میمون حاظر نمیشد با این رو یه درخت باشه! ):

حالا اینا زیاد مهم نیست به هر حال مخلوق خدا بود،

فقط نمیدونم چرا اون دیگه ولم کرد (: