حاجی انقدر گرمه این کولرمون بنده خدا اومده پایین نشسته رو مبل میگه یه چایی بدید بخورم دهنم سرویس شد از گرما!