عنوان به اندازه کافی گویاست (:

پسرا این پرچمو بگیرید دستم درد گرفت (: