هرکس جواب درست بده یه جاییزه داره! 
ببینم چنتا باهوش توی بیان داریم!