‏رفتم دندون پزشکی دندونمو کشید بعد گفت یه گاز بده گفتم قان قان قان قااااااااان گفت احمق با تو نیستم با دستیارم بودم ؛ بعد دستیارش گفت ععع؟  قااان قااان قااااااااااااان!